Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Sobijanek e-mail: biblio_ostrowek@tlen.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 85 62 238. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna :

 1. Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrówku-Kolonii prowadzą schody z poręczą, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Biblioteka znajduje się na parterze. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej nie jest objęty  monitoringiem.
 2. Do budynku w którym znajduje się Filia w Tarkawicy prowadzą schody z poręczą, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Filia znajduje się na parterze. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane. Budynek nie jest objęty
 3. Do budynku w którym znajduję się Filia w Leszkowicach prowadzą schody z poręczą, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Filia znajduje się na parterze. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane. Budynek nie jest objęty monitoringiem. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w języku brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku-Kolonii nie posiada parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynków nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 7. W bibliotekach na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Biblioteki nie posiadają zbiorów dostosowanych dla osób słabowidzących i niewidomych.

Ewa Sobijanek


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-23
Data publikacji:2021-02-23
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Sobijanek
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1757